Transparencia

Consulta a composición actual dos Consellos de Administración de XesGalicia e de Sodiga
Logo Xesgalicia

Consello de administración de Xesgalicia

Presidente Conselleiro de Economía, Emprego e Industria, D. Francisco Conde López-

Voceiros

» Instituto Galego de Promoción Económica, IGAPE
    representado por D. Fernando Guldrís Iglesias

» Corporación Empresarial y Financiera de Galicia, S.L.U.
    representada por D. Marcos Miguel Oubiña Moure

» D. José Manuel de Bartolomé Palomo

» D. Francisco Domínguez Martínez

» Dna. Patricia Argerey Vilar

» D. Alfonso Cabaleiro Durán

» D. Álvaro Pérez López

Secretaria Dna. María Posada Enríquez

Logo Sodiga

Consello de administración de Sodiga

Presidente D. Rubén Aguión Seoane

Voceiros

» Instituto Galego de Promoción Económica, IGAPE
    representado por Dna. Raquel Rodríguez Espiño

» Torre de Hércules Participaciones Societarias, S.L.U.
    representada por D. Marcos Oubiña Moure

» Corporación Empresarial y Financiera de Galicia, S.L.U.
    representada por D. Marco Enrique Nieto Montero

» Dna. Patricia Argerey Vilar

» D. Manuel Vidal Martín

» Inversiones Capital Global, S.A. representado por D. Luis Miguel Pernas Hermida

Secretaria Dña. Belén Bálgoma Magdalena

Nas súas contratación externas de bens e servizos XESGALICIA sométese á Lei de contratos das administracións públicas. Seguindo a normativa vixente, determinada documentación relativa aos principais procedementos de contratación pódese obter de xeito electrónico no enderezo http://www.contratosdegalicia.es/ A continuación, ofrécese información adicional relativa a outros procedementos considerados como menores.

2020

SODIGA SCR SA     
ID OBXECTO IMPORTE (con IVE e suplidos)
NIF ADXUDICATARIO DURACIÓN Nº LICITADORES
20_SOD-2 Subministros 6.118,11 € A08431090 Naturgy Iberia, S.A. 12 meses 1
20_SOD-6 Limpeza e subministros accesorios 19.648,83 € B15075732 LIMPIEZAS SALGADO SL 12 meses 1
             

 

XESGALICIA SGEIC SAU    
ID OBXECTO IMPORTE (con IVE e suplidos)
NIF ADXUDICATARIO DURACIÓN Nº LICITADORES
20_XES-11 Mantemento de equipos informáticos. 6.885,51 € B15862295 ALDABA Servicios Profesionales, S.L. 12 meses 1
20_XES-14 Mantemento de páxina web e comunicación. 5.864,51 € B94054517 Táctica y Estrategia de Comunicación, S.L. 12 meses 1
20_XES-16 Contratación do software necerario para o envío de información regulamentaria á CNMV. 6.886,18 € A79447033 BME INNTECH, S.A.U 12 meses 1
20_XES-17 Contratación do software de xestión do órgano de goberno da entidade 5.604,41 € B87704789 Gobertia España, S.L. 12 meses 1
20_XES-18 Servizo de aparcamiento 7.027,43 € B73454434 ACVIL APARCAMIENTO, S.L. 12 meses 1
20_XES-21 Subministro do hardware e software 9.211,73 € B36112803 Inforhouse, S.L. 12 meses 1
20_XES-24 Servizos de apoyo en materia legal. 6.213,99 € B65697609 Despacho Escobar Pereira, S.L. 12 meses 1
20_XES-26 Servizos de apoyo en materia legal 7.623 € B27735539 BALTAR ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS, S.L.P. 1 mes 1
20_XES-30 Servizos proxecto de implementación ERP 6.996 € 34980518W Jesús Pérez Diéguez 2 meses 1
20_XES-31 Servizos de procedementos acordados basados na norma internacional  ISRS 4400 7.865 € B79104469 DELOITTE, S.L 4 meses 1
20_XES-32 Servizos de procedementos acordados basados na norma internacional  ISRS 4400 10.285 € B79104469 DELOITTE, S.L 4 meses 1
20_XES-53 Inmovilizado material 7.408,83 € B36615417 SIRVENT SL 1 mes 1
20_XES-54 Servizos de apoyo en materia legal 17.908 € B36886117 AYF SERVICIOS JURIDICOS SLP 1 mes 1
20_XES-61 Cuota anual como afiliado 5.500 € G78308822 Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión 12 meses 1
20_XES-67 Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores y Directivos y de Responsabilidad Civil Profesional 44.487,47 € A82111030 Dual Ibérica Riesgos Profesionales, S.A.U. 12 meses 4
             

2019

SODIGA SCR SA     
ID OBXECTO IMPORTE (con IVE e suplidos)
NIF ADXUDICATARIO DURACIÓN Nº LICITADORES
SOD-2 Subministros 6.789 € A08431090 Naturgy Iberia, S.A. 12 meses 1
SOD-3 Subministros 5.263 € A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS&POWER, S.A. 12 meses 1
SOD-7 Limpea e suministros accesorios 17.644 € B15075732 LIMPIEZAS SALGADO SL 12 meses 1
             

 

XESGALICIA SGEIC SAU    
ID OBXECTO IMPORTE (con IVE e suplidos)
NIF ADXUDICATARIO DURACIÓN Nº LICITADORES
XES-01 Seguro de vida 4.869 € A48037642 Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 12 meses 1
XES-02 Seguro de accidentes 1.830 € A48037642 Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 12 meses 1
XES-03 Venta de billetes de avión e xestión do aloxamento 14.060 € A15021074 Viajes Viloria, S.A. 12 meses 1
XES-04 Servizo de reprografía da entidade (mantemento de fotocopiadoras e subministro de tóner). 6.161 € B15361348 NEA F3 IBÉRICA, S.L.U. 12 meses 1
XES-09 Mantemento de equipos informáticos. 5.518 € B15862295 ALDABA Servicios Profesionales, S.L. 12 meses 1
XES-14 Mantemento de páxina web e comunicación. 6.991 € B94054517 Táctica y Estrategia de Comunicación, S.L. 12 meses 1
XES-16  Contratación do software necerario para o envío de información regulamentaria á CNMV. 6.991 €  A79447033  BME INNTECH, S.A.U 12 meses  1
XES-17 Contratación do software de xestión do órgano de goberno da entidade 5.565 € B87704789 Gobertia España, S.L. 12 meses 1
XES-19 Servizo de aparcamiento 6.577 € B73454434 ACVIL APARCAMIENTO, S.L. 12 meses 1
XES-22 Cuota anual como afiliado 12.100 € U27831759 Asociación Gallega de Emprend 12 meses 1
XES-23 Formación en linguaxe extranxeira 5.261 € B15723604 Piccadilly School of English, S.L. 12 meses 1
XES-27 Inmovilizado material 9.706 € B15161102 BERTHA HOGAR S.L. 6 meses 2
XES-29 Subministro do hardware e software 17.706 € B36112803 Inforhouse, S.L. 12 meses 1
XES-30 Servizo de asistencia técnica e mantemento 2.420 € B36112803 Inforhouse, S.L. 12 meses 1
XES-31 Servizos de apoyo en materia legal. 9.075 € B65697609 OSBORNE CLARKE ESPAÑA, S.L.P. 12 meses 1
XES-32 Servizos de apoyo en materia legal. 10.890 € B65697609 OSBORNE CLARKE ESPAÑA, S.L.P. 12 meses 1
XES-33 Servizos de apoyo en materia legal. 9.075 € B65697609 OSBORNE CLARKE ESPAÑA, S.L.P. 12 meses 1
XES-34 Servizos de apoyo en materia legal. 8.470 € B8170981 J&A Garrigues, S.L.P. 12 meses 1
XES-40 Servizos de apoyo en materia legal. 5.808 € B27735539 BALTAR ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS, S.L.P. 3 meses 1
XES-43 Inmovilizado material 13.393 € 33231192X JOSE CONDE CARAMES 6 meses 2
XES-46 Seguro de responsabilidade civil 13.056 € A36768257 Borrás-Vázquez-Cameselle-Artai Correduría de Seguros, S.A. 6 meses 1
             

2018

             
SODIGA SCR SA          
ID OBXECTO IMPORTE (con IVE) NIF ADXUDICATARIO DURACIÓN Nº LICITADORES
SOD-01 Pintado exterior do edificio sito na rúa Ourense nº 6, limpeza de pedra e pintado de pasamáns, cancela e porta do garaxe. 17.472,40 € 33238339G Jesús Couceiro García 1 mes 1
SOD-12 Subministro de enerxía eléctrica 9.621,25 € A08431090 Naturgy Iberia, S.A. 12 meses 1
             
XESGALICIA SGEIC SAU          
ID OBXECTO IMPORTE (con IVE) NIF ADXUDICATARIO DURACIÓN Nº LICITADORES
XES-03 Seguro de accidentes 1.732,26 € A48037642 Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 12 meses 1
XES-50 Seguro de vida 4.416,37 € A48037642 Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 12 meses 1
XES-52 Venta de billetes de avión e xestión do aloxamento 10.994,27 € A15021074 Viajes Viloria, S.A.                              12 meses 1
XES-54 Servizo de reprografía da entidade (mantemento de fotocopiadoras e subministro de tóner). 5.572,26 € B15361348 NEA F3 Ibérica, S.L.U.                            12 meses 1
XES-10 Contratación do software necerario para o envío de información regulamentaria á CNMV. 6.209,33 € A79447033 BME INNTECH, S.A.U 12 meses 1
XES-53 Mantemento de equipos informáticos. 5.517,60 € B15862295 ALDABA servicios profesionales, S.L.              12 meses 1
XES-69 Subministro do software de protección antivirus para a entidade. 7.100,52 € B36112803 Inforhouse, S.L.                                  12 meses 1
XES-01 Seguro de responsabilidade civil do persoal directivo e outros responsables. 8.969,68 € A28109247 Aon Gil y Carvajal, S.A.U. Corred. De Seg. 12 meses 1
XES-23 Seguro de responsabilidade civil da entidade. 4.767,57 € A28109247 Aon Gil y Carvajal, S.A.U. Corred. De Seg. 12 meses 1
XES-79 Servizos de apoyo en materia xurídica, civil, mercantil e procesal. 18.150,00 € B70329479 Auren Abogados, LCG, S.L.P.                       12 meses 1
XES-17 Servizos de procurador necesarios para procedementos executivos 6.218,80 € 46912766B Mª Natalia Teruel Sanjurjo                        1 mes 1
XES-61 Elaboración de informes de seguemento de investimentos realizados 5.354,25 € B36812618 GB Auditores Asociados, S.L.                       12 meses 1
XES-24 Deseño da nova imaxe corporativa e elaboración dun manual de identidade. 6.050,00 € B15978125 Octo Comunicación, S.L.                           1 mes 1
XES-25 Contratación do software de xestión do órgano de goberno da entidade 5.504,90 € B87704789 Gobertia España, S.L.                             12 meses 1
XES-75 Preparación e axuda no procedemento de análise posible novo ERP da entidade. 17.424,00 € 34980518W Jesús Pérez Diéguez                               12 meses 1
XES-56 Servizo de aparcamiento 6.534,00 € B73454434 ACVIL APARCAMIENTO, S.L. 12 meses 1
XES-78 Seguro de responsabilidade civil do personal directivo e outros responsables 14.000,00 € W00470881 Allianz Global Corporate & Specialty SE 12 meses 3